It is currently Fri Jun 22, 2018 3:22 pm

All times are UTC + 2 hours
 Page 1 of 1 [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: Valse profete in die eindtyd!! Deur William Cook.
PostPosted: Sun Jul 05, 2015 8:42 am 

Joined: Thu Dec 24, 2009 12:01 pm
Posts: 176
Valse profete in die eindtyd


“Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is, Mattheus7:15. “Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei”, Mattheus 24:11, 24. Wanneer die Bybel teen die opkoms van valse profete in die laaste dae waarsku, dan is die onmiddelike denke dat dit op leieres van valse kerke en sektes verwys, bv: die Rooms Katolieke Kerk, die Mormone, die Jehova-getuies, die Ou\Nuwe Apostels, of dan uit die nie-Christen gelowe soos die Boediste se Dalai Lama en en Islam ens. Daar is wel uit die aard van die saak valse-leiers in hierdie gelowe en sektes; Maar uit die profetiese rede wat Jesus voorgehou het in Mattheus is dit egter baie duidelik dat Hy gepraat het van valse propofete, uit die Chritelike geloof, naamlik die Kerk van Christus. Hierdie valse profete uit die verskillende Christelike kerke sal na vore tree met ‘n mandaat uit die hel om selfs die uitverkorenes te mislei. Liewe leser hierdie is harde woorde wat ek u voorhou, maar die Woord van God deur Petrus leer ons, “daar was valse profete onder die volk, net soos wat daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloen en ‘n vinnige verderf oor hulle self bring; en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word, en uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie, en hulle verderf sluimer nie”, 2Petrus 2:1-3. Hierdie valse profete staan in die kerk op, net soos die valse profete in Israel van ouds binne uit die volk gekom het.

Adam Clarke in sy Commentary on the Bible stel dit so rakende hierdie valse profete:
“By false prophets we are to understand teachers of erroneous doctrines, who come professing a commission from God, but whose aim is not to bring the heavenly treasure to the people, but rather to rob them of their earthly good. Teachers who preach for hire, having no motive to enter into the ministry but to get a living, as it is ominously called by some, however they may bear the garb and appearance of the innocent useful sheep, the true pastors commissioned by the Lord Jesus, or to whatever name, class or party they may belong, are, in the sight of the heart-searching God, no other than ravenous wolves, whose design is to feed themselves with the fat, and clothe themselves with the fleece, and thus ruin, instead of save, the flock”.

Ja geliefdes, hierdie valse leraars kom in skaaps-klere sodat hulle onskuldige-gemeentes kan melk van hulle swaarverdiende geld en besittings vir hulle eie gewin. Hulle is nie daar om kosbare siele tot die Here toe te lei nie maar eerder vir hulle eie vuil-gewin. Ons sien hierdie tipe dinge aangaan binne-in die Kerk van Christus. Die evangelie boodskap is vandag so maklik gemaak en afgewater, en tot so ‘n mate dat die boodskap van bekering totaal oppervlakkig is en vervals word. Daar word aan mense voorgehou dat hulle hoef net die Here Jesus in hulle lewens innooi en Hom as Saligmaker aaneem, sonder om aan hulle ‘n duidelike leer van sondes bely en dit laat staan te verduidelik. Alhoewel hierdie valse profete in Christelike kerke opstaan, is hulle deur die duiwel daar geplant en het hulle die ware Jesus en Sy Woord verloen. Uiterlik kom hulle baie vroom voor en gebruik die naam van Jesus om siekes gesond te maak en duiwels uit te dryf. Maar dit is net uiterlike vertoon, soos die Apostel Paulus hulle voorhou dat, “Sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus”. Paulus gaan verder om te leer dat, “geen wonder nie! Want die Satan verander hom in ‘n engel van die lig. Dit is dus niks besonders nie wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie; maar hulle eiende sal wees volgens hulle werke”, 2Korinthiers 11:13-15. Hierdie valse dienaars is of ongered en vormgoddienstig; of hulle is teruggevalle leraars wat die Gees van die waarheid begin bedroef en weerstaan het, en uiteindelik die krag van die dwaling ontvang het om die leuens te glo soos Timotheus dit verklaar, “Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word”, 2Timotheus 3:13. ‘n Bewys dat hierdie dienaars wat verlei is self deur die duiwel mislei, 2Timotheus 2:26. Jesus se waarskuwings teen valse profete in Mattheus 7:22-23, “baie sal in daardie dag vir My se: Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek hulle se; Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk”. Vanaf die begin dae van die Kerk het daar alreeds valse profete te voorskyn gekom, wat ‘n valse boodskap verkondig het, nagemaakte genesings het plaasgevind, kragtige dade is gedoen alles in die naam van Christus. Maar in werklikheid was dit alles ‘n skyn van godsvormigheid wat nie die tyd weerstaan het nie. Die afgelope dekades het daar ‘n valse herlewing oor die hele aardbol versprei. Dit is nie sommer net ‘n gier wat van ons tyd nie, maar is wel ‘n fyn beplande valse geestelike klimaat wat geskep word vir die verskyning van daardie man van sonde, die Antichris.

‘n Voorbeeld van hierdie tipe valse verskynsels kom in dit wat Benny Hinn verklaar; Volgens Hinn se eie bekentenis, het hy sy salwing [anointing] by die graf van sy mentor Kathryn Kuhlman gekry. Hinn bely self dat hy met die gees van Kuhlman kontak gemaak het, en erken ook by implikasie dat hy ‘n spiritis is. U sal ook nou al dink, maar ek moet nie so van die gesalfdes van die Here praat nie. Dan hou ek vir u voor dat Hinn kan miskien mense gesond maak, maar kom sy salwing van die Heilige Gees self. As u bietjie navorsing sal doen kan u lees alles wat Benny Hinn oor die jare geprofeteer het, sogenaamd onder die salwing, maar dat nie een van die profisee waar geword het. En ek kan ook vir u verseker dat sou die profisee van God self gekom het, sal dit verseker waargeword het. As u sou lees in die Ou Testament hoedat die profete van ouds gefunsioneer het, sal u agterkom dat hulle nie baie geliefd gewees deur mense was nie. Want die profete van God het gepraat onder die krag en salwing soos God hulle gelei het en dinge het plaasgevind. Hulle was nie manne wat in dubbel-verdieping huise gewoon het nie. Hulle het nie in Rolls Royce motors rondgerits nie. Hulle het nie privaat stralers gehad nie. Hulle het ook nie Armani pakke klere gedra nie soos vandag se moderne en so-genaamde profete voorkom nie. Nee, hierdie profete van ouds het gekom te voet en sonder huiwering uitgebasuin, “Thus saith the Lord”. Die profete van ouds het vuur laat neerdaal uit die hemel oor mense en volkere wat ongehoorsaam was, en nie God gehoorsaam wou wees nie. Ons kort sulke profete vandag om sekere sondige ongehoorsame mense en volkere te verteer met vuur uit die hemel. Die Heilige Gees waarsku ons deur middel van die profetiese, dat die wereld al hoe boser en slegter sal word in die eindtyd. Die belangrikste oorsaak hiervan sal ‘n geestelike verval wees wat so erg sal wees dat die leringe van duiwels in die grooste dele van die [Christelike] Kerk aanvaar word. Daarom leer die Woord van God, “Die gees se uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle gewete”, 1Timotheus 4:1-2. In ander woorde hierdie valse leraars sal hulle dwaal leringe so kan verkondig dat hulle mense kan verlei met allerhande mooi woorde en beloftes asof dit klink of dit geinspireerd is deur die Gees. Hierdie valse leraars sal geen problem het om hulle dwalings te verkondig nie, omdat hulle gewete so toegeskroei sal wees.

Meeste van hierdie valse profete sal hoog in aansien wees, en sal openlik geld bedel [alles in die naam en saak van die Here] en skatryk word. Jesus homself het gewaarsku teen hierdie valse leraars\profete wat groot wonders en tekens sal doen om die massas te mislei, Mattheus 24:11, 24. Nog nooit in die geskiedenis van die Kerk-dispensasie is daar soveel misleiding verkondig soos wat daar nou plaasvind nie. Soseer dat die Here Jesus selfs verloen sal word deur valse profete, soos 2Petrus 2:1-2 dit voor hou. Hulle sal Sy maagdelike geboorte, Sy godheid, en selfs Sy liggaamlike opstanding uit die dood ontken. Suid Afrika se geliefde Desmond Tutu het alreeds sulke stellings al gemaak. Daar sal ook groot morele verval in die eindtyd wees, “Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie,verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af”, 2Timotheus 3:1-5. Weens die feit dat die mens vandag nie die Woord van die Here wil gehoorsaam wees nie, gebeur dit dat daar ‘n totale verval in mense se morele gedrag is, wat sal lei tot sonde en ongeregtigheid. Hierdie moreel erg vervalle mense van die eientyd het nogtans ‘n gedaante van godsaligheid wat beteken hulle is ongeredde kerkmense, maar dat hulle die wederbarende krag van God se Gees nie het nie, en dat hulle net lippetaal aan die Christendom bewys. Daarom; Christene wat nie sterk in die geloof staan nie sal geestelik agteruitgaan. Jesus het gewaarsku, “Omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel”, Mattheus 24:12. Wanneer u ‘n studie maak van die Bybel rakende die eindtyd profisee, sal u besef dat die kind van die Here alles in die stryd moet werp om regverdiger en heiliger te lewe. Jy kan jouself dan soveel beter verset teen die boosheid, en goddeloosheid van die tyd.

Tenslotte liewe leser, wil ek u aanmoedig om jou lig so te laat skyn sodat diesulkes wat ‘n valse evangelie verkondig sal skaam staan .

God bless


Offline
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
 Page 1 of 1 [ 1 post ] 

All times are UTC + 2 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  

cron