It is currently Mon Jun 25, 2018 8:19 am

All times are UTC + 2 hours
 Page 1 of 1 [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: Vervloek. Deur Karen Pansler Lam.
PostPosted: Sun Jul 05, 2015 8:48 am 

Joined: Thu Dec 24, 2009 12:01 pm
Posts: 176
Vervloek

Deur

Karen Pansler-Lam, J.D.
Vervloek.
Vervloek tot die ewige oordeel.
Wie is vervloek?
Hoekom is hulle vervloek?


Deel-1
Hekse: Kinders van die duiwel.


En die werke van die vlees is openbaar; naamlik,
owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid;
afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap;
afguns, moord, dronkenskap, brassery en derglike dinge, waarvan ek julle vooraf se,
soos ek al vrooer gese het, dat die wat sulke dinge doen, die koningkryk van God nie sal be-erwe nie.

Galasiers 5:19-21

O dwase heks, wie het u verlei? Jy is vervloek. Vervloek tot ewige oordeel.

Omdat jy die onheilige kragte van towery, heksery, en ander magte van duisternis; jy werk met die duiwel. Jy is ‘n kind van Satan.

En, omdat jt ‘n kind van die duiwel is, sal jy wanneer jy sterwe in die ewige duisternis van die hel gestuur word. In die hel sal jy die ewigheid deur maak met duiwels en demone. Jy sal die ewigheid deurmaak met van die slegste mense wat ooit geleef het soos, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Ted Bundy, Alleister Crowley, Madalyn Murray O'Hair, Jeffrey Dahmer, Ma Barker, en vele ander. In die hel sal jy die ewigheid deurmaak met ontelbare bekende en onbekende mense soos; vraatsigtige tele-evangeliste, korrupte politieke ampsdraers, leuenagtige prokereurs, valse profete, kinder-mishandelaars, Christen hipokrits, seksuele perverse, diewe, ateiste, rowers, baba-moordenaars, gewoonte moordenaars, die mafia, die Ku Klux Klan en vele haat en terroriste groepe en ontelbare sondaars, skandelike, vuil, duiwelse, sataniese, hartelose, onrein, monsters en slegte vriende.
In die hel sal jy saam met die hartelose en slegte mense ween en jou tande kners vir ewig en ewig. . .

So sal dit wees in die voleinding van die wereld:
Die engele sal uitgaan en die slegte mense,
nder die regverdiges uit afskei,
en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van tande.

Mattheus13: 49, 50

Luister na my, kind van die duiwel, as jy sterwe in geestelike duisternis, sal jy lewe in ewige duisternis – daar sal geen lig wees nie. Dit sal ‘n ewigheid sonder lig wees en ‘n ewigheid sonder hoop. Geen hoop...geen lig. Daar sal geen hoop of genade meer wees nie. Jy sal nie meer tot bekering kan kom nie, dit is te laat. Jy sal vir ewig in die vuuroond van die hel gegooi word. Daar sal ‘n gekners van tande en geween wees....jy sal in die vuuroond gewerp word...daar sal ‘n geween en gekners van tande wees vir ewig...jy sal in die vuuroond van die hel gewerp word....daar sal ‘n geween en gekners van tande wees. . .

O kind van die duiwel, Satan het jou betower.

“En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wereld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp”, Openbaring 12:9.

O kind van die duiwel, as jy glo jy is ‘n goeie heks omdat jy “white magic”, beoefen, dan het Satan jou verlei. Daar is nie iets soos “good magic” nie. Alle towery is ‘n gruwel voor God. Alle okkultiese praktyke is ‘n euwel. Alle “white magic” is “black magic”; dit is net ge-whitewash om onskuldig te lyk.

O kind van die duiwel moet nie toelaat dat Satan jou nog langer betower nie. As jy betowered sou sterwe, sal jy versekered in die poel van vuur en swawel gewerp word met Satan.

Openbaring 20:10,15 waarsku jou:

10. “En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid”.
15. “En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die Boek van die Lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp”.
O kind van die duiwel, luister, bekeer jou voordat dit te laat is! Bekeer jou want jy is vervloek tot ‘n ewige oordeel. Wanneer jy sterwe, sal jy ge-oordeel word: jy sal gewerp word in die poel van vuur en swawel, waar jy dag en nag gepynig word vir ewig en altyd.... gepynig word dag en nag vir ewig en altyd....gepynig vir ewig en ewig dag en nag...in die poel van vuur en swawel gewerp en dag en nag gepynig word....vir ewig en ewig.

O kind van die duiwel, stop jou verkeerde wee! Die Apostel Paulus het met Elimas die towenaar gepleit om sy towery te laat staan, “Maar Elimas die towenaar- want so word sy naam vertaal- het hulle teegestaan en het probeer om die goeweneur afkerig te maak van die geloof. Maar Saulau, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oe op hom gehou en gese: Kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die reguit wee van die Here te verdraai nie?, Handelinge 13:8-10”.

Luister, kind van die duiwel, staak jou sondige lewe! Kind van die duiwel wil jy nie nou bid, en die Here God vra om jou vry te maak van die magte van duisternis nie.

Dierbare Hemelse Vader, Ek is ‘n kind van die duiwel. In die naam van U Seun Jesus bestraf ek die magte van die duisternis wat my gevangene hou. Vandag, deur die krag van Jesus se bloed, wil U my nie vry ,maak nie. Jesus Christus het gesterwe en Sy kosbare bloed vir my gestort om my cry te maak van ‘n ewige hel. Van hierdie oomblik af, draai ek weg van sonde en nooi vir Jesus om in my te kom woon as my persoonlike Saligmaker. Ek beveel elke demoon en vuil gees wat nie van U af is nie om te gaan, in die naam van Jesus Christus.

Deur die kragtige “bloed van Jesus”, is ek nie meer ‘n kind van die duiwel nie. Deur die krag van “Jesus se bloed” is ek nou ‘n kind van God.


O vorige kind van die duiwel, verheug jou daarin dat u nou ‘n seun of dogter van die Allerhoogste is! Verheug jou daarin dat jy nie meer vervloek is na ‘n ewige verdoemenis nie! Openbaring 21: 7-8 verklaar: “Hy wat oorwin, sal alles be-erwe; en ek sal vir hom ‘n God wees, en hy sal vir My ‘n seun [dogter] wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgode-dienaars en al die leunaars – hulle deel is in die poel wat brand vuur en swawel”.

O kind van God, verheug! “Want so lief het God die wereld gehad, dat Hy sy enige-bore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan he” Johannes 3:16.

O kind van God, wees verheug dat u nou vry gemaak is van die vervloeking en oordeel en dat u nou die ewige lewe in Christus het...die ewige lewe....die ewige lewe.... .


__________________________________


Die toweheks mag jy nie laat lewe nie.
Exodus 22:18


En as ‘n person hom begewe tot die geeste van afgestorwenes,
en die geeste wat waarse om agter hulle aan te hoereer,
sal Ek my aangesig teen die person rig en hom uitroei
onder sy volk uit.
Levitikus 20:6


En as daar ‘n man of vrou ‘n gees van ‘n afgestorwene is,
of ‘n gees wat waarse, moet julle sekerlik gedood word.
Hulle moet gestenig word, Hulle bloedskuld is op hulle.
Levitikus 20:27


Daar mag niemand by jou gevind word
wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan,
wat met waarse-ery, goelery of met verklaring van voortekens,
of towery omgaan nie,
of wat met besweringe omgaan, of wat ‘n gees van ‘n afgestorwene vra
of ‘n gees wat waarse, of wat die dooies raadpleeg,
Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here ‘n gruwel;
En om hierdie gruwels ontwil verdryf die Here jpou God hulle voor jou uit.
Deuteronomium 18:10-12


Ook het hy self sy seuns deur die vuur laat deurgaan
in die vallei van die seun van Hinnom en met goelery en voortekens en towery,
omgegaan en dodebesweerders en waarse-ers aangestel;
hy het baie gedoen wat verkeerd was
in die oe van die Here, om Hom te terg.
II Kronieke 33:6


As Ek aan die goddelose se: Jy sal sekerlik sterwe;
En jy waarsku hom nie en spreek nie om die goddelose
Vir sy goddelose weg te waarsku om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy, die
Goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe; maar sy bloed sale k van jou hand eis.

Maar as jy die goddlose waarsku, en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie,
Dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe; maar jy het jou siel gered.
Esegiel 3:18, 19


So sal dit wees in die voleinding van die wereld:
Die engele sal uitgaan en die slegte mense,
onder die regverdiges uit afskei,
en hulle in die vuuroond gooi.
Daar sal geween wees en gekners van die tande.
Mattheus 13:49, 50


Maar Élimas die towenaar—want so word sy naam vertaal—het hulle teëgestaan
en het probeer om die goewerneur afkerig te maak van die geloof.
Maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê:
kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid,
sal jy nie ophou om die reguit weë van die Here te verdraai nie?
En nou, kyk, die hand van die Here is op jou, en jy sal blind wees en die son ‘n tyd lank nie sien nie.
En onmiddellik het daar donkerheid en duisternis op hom geval,
en hy het rondgegaan en gesoek na mense wat hom by die hand kon lei.
Toe die goewerneur dan sien wat daar gebeur het, was hy verslae oor die leer van die Here en het geglo.
Handelinge 13:8-12

Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag
dat ek rein is van die bloed van almal.
Want ek het nie nagelaat om aan julle
die hele raad van God te verkondig nie.
Handelinge 20:26-27


Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.
Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie?
En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie?
En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek?
Romeine 10:13, 14

En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel,
hoerery, onreinheid, ongebondenheid;
afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid,
toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap;
afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge,
waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het,
dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.
Galasiers 5:19-21

Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê,
bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering;
II Timotheus 4:2
Liberty Advocate
www.libertyadvocate.com


Offline
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
 Page 1 of 1 [ 1 post ] 

All times are UTC + 2 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  

cron