It is currently Fri Jun 22, 2018 3:21 pm

All times are UTC + 2 hours
 Page 1 of 1 [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: Wedergeboorte!! Prof Johan Malan.
PostPosted: Sun Jul 05, 2015 8:50 am 

Joined: Thu Dec 24, 2009 12:01 pm
Posts: 176
Wedergeboorte
Prof. Johan Malan

Opsomming: Die Bybelse eis van bekering en wedergeboorte word toenemend verwerp en met ‘n “verlossingsleer” vervang wat op uitverkiesing en die verbondsdoop gebaseer is.

Die Here Jesus het vir ‘n geleerde teoloog wat van beter moes geweet het, gesê: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie” (Joh. 3:3). Nikodémus was egter só in onkunde vasgevang dat hy nie eers geweet het van ‘n tweede, geestelike geboorte wat daar in jou lewe moet plaasvind as jy God wil behaag nie. Jesus se reaksie hierop was: “Jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie?” (Joh. 3:10).
Hoe raak ‘n mens by só ‘n dooie vormgodsdiens betrokke wat net op uiterlike rituele gebaseer is? Jy laat ná om jou tot die Here te bekeer en weergebore te word, en betree dan die Christendom as ‘n ongeredde persoon. Om jouself as ‘n gelowige re regverdig, sê jy dan: “Ek is uitverkore, gedoop en aangeneem, en daarom ‘n kind van die Here.” Só mislei jy jouself!
Nikodémus was ‘n lid van die uitverkore volk, hy het die verbondsteken van die besnydenis gehad en was godsdienstig ‘n ten volle ingelyfde persoon, en tóg was hy verlore – op pad hel toe – omdat hy nie weergebore was nie! Die Here het geen behae in ‘n verbondsteken soos die besnydenis (Gal. 6:15 “Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar ‘n nuwe skepsel.) indien die betrokke persoon nie ook in sy hart besny is [m.a.w. geestelik weergebore] is nie, en ook nie in die waterdoop indien die persoon nie deur die Heilige Gees in Christus se liggaam gedoop [m.a.w. weergebore] is nie (1 Kor. 12:13 “Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.).
Mense wat die Here Jesus net op grond van uiterlike sakramente volg, bewys slegs lippediens aan Hom omdat hulle harte koud en onweergebore is: “Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af” (Matt. 15:8).
Wederbaring deur die Woord

Jesus Christus is self die vleesgeworde Woord van God (Joh. 1:14 “En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.). Hy het gesê: “Die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe” (Joh. 6:63). Die Woord, wat van Jesus Christus as die enigste Verlosser van ‘n verloregaande mensdom getuig, wil jou aanspreek en jou sondige toestand aan jou openbaar.

Die Woord van God is soos ‘n skerp, tweesnydende swaard wat tot diep in jou hart indring om jou van al jou sonde en verlorenheid te oortuig, maar ook van die liefde en reddende genade van Christus (Heb. 4:12 “Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.). Eers moet jy erken dat jy ‘n verlore sondaar is, jou sondes bely en laat staan, en dan op grond van die beloftes in die Bybel vergifnis daarvoor verkry (1 Joh. 1:8-9 “As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. 9 As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.). Op daardie oomblik sal jy ‘n geestelike wedergeboorte ondervind en vrede in jou hart kry (Ef. 5:26 “om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord,) ; (Titus 3:5 “nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees ).

Lewendmaking vir sterwendes

Wedergeboorte is ‘n gawe van God aan mense wat erken dat hulle geestelik dood is – sonder God en sonder hoop in die wêreld. Die Geneesheer het nie vir die gesondes gekom nie, maar vir al die siekes wat geestelik sterwend is. Soos Nikodémus, besef baie mense nie dat hulle in groot geestelike nood verkeer nie. Weens hulle vormgodsdiens het hulle net die naam dat hulle leef, maar hulle is dood (Openb. 3:1 “En skryf aan die engel van die gemeente in Sardis: Dít sê Hy wat die sewe Geeste van God en die sewe sterre het: Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood.).

Ondersoek jouself of jy in die geloof is en ‘n getuienis van wedergeboorte het (2 Kor. 13:5 “Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nie—as julle ten minste nie verwerplik is nie!). Indien nie, gaan na jou binnekamer en maak jou saak met die Here reg. Die Heilige Gees wat jou deur die Woord van sonde oortuig, is ook die lewendmakende Gees van God wat jou op grond van die Here Jesus se soenverdienste aan die kruis sal wederbaar en ‘n nuwe lewe aan jou skenk.

Bevryding vir die gevangenes
Die groot erns van die saak van wedergeboorte word ook uitgebeeld deur verlore siele as gevangenes van Satan te beskryf. Hulle is in die dodeselle van die vyand se tronk, gebind deur kettings van sonde en verlorenheid, en wag net die voltrekking van hulle vonnis af – die ewige dood! “Die loon [of straf] van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here” (Rom. 6:23).
Hy het na die aarde gekom om ons uit Satan se gevangenes te verlos, asook van ‘n gewisse ewige dood wat op ons gewag het (Luk. 4:18-19 “Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees; 19 om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig.). Hy het in ons plek die doodstraf gedra, want volgens God se wet móét die sonde gestraf word. “Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom” (Jes. 53:5).

Het jy al werk gemaak met die klagstaat van sonde en ongeregtighede wat teen jóú opgestel is. As jy jou sondes bedek en toesmeer, staan hulle teen jou en sal jou na die ewige dood sleep (Spr. 28:13 “Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.). Indien jy dit egter bely en laat staan, sal hierdie klagstaat uitgewis word deur Iemand wat reeds die straf daarvoor gedra het. “Die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, [het Hy] uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis vas te nael” (Kol. 2:14).

Die enigste weg to vergifnis, vryspraak en wedergeboorte is om jou tot die Here te bekeer en elke sonde te bely waarvan die Heilige Gees jou oortuig. Daarna moet jy die Here vertrou om jou met sy Heilige Gees te vervul en te lei. Hiervoor is dit nodig om die ou natuur, wat weer na die sonde terug wil gaan, af te lê en jou met die nuwe natuur van Christus te beklee (Ef. 4;22-24 “dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, 23 en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed 24 en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.).
___________________________________________________________


Offline
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
 Page 1 of 1 [ 1 post ] 

All times are UTC + 2 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  

cron